Nr umowy : POIR.03.04.00-24-0410/20-00

 

Dotacja na kapitał obrotowy POIR 2014-2020

 

Tytuł projektu : Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

Działanie: 3.4, dotacje na kapitał obrotowy

 

Celem projektu jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki

na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie

przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorstwa

w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Planowanym efektem projektu jest niezaprzestanie i utrzymanie działalności przedsiębiorstwa

w okresie na jaki zostało udzielone wsparcie, tj. do 30 września 2020 roku.