Firma Lorken-Tech Henryk Bugdol zrealizowała w 2021 projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”,

projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-061G/20-003) pod nazwą:

 

 

 

Uruchomienie produkcji precyzyjnych sprawdzianów kształtu układów

chłodzenia baterii w samochodach z napędem elektrycznym

 

Przedmiotem projektu jest zakup współrzędnościowego ramienia pomiarowego ze zintegrowaną głowicą laserową.

 

Efektem inwestycji będzie wdrożenie innowacji procesowej (zaawansowany pomiar 3D, analiza i digitalizacja elementów wielkogabarytowych), innowacji produktowych (sprawdziany kształtu układów chłodzenia baterii w samochodach z napędem elektrycznym oraz usługi precyzyjnych pomiarów 3D elementów wielkogabarytowych), innowacji marketingowej (otwarcie nowych rynków zbytu, cross-selling).

 

W wyniku projektu powstanie 1 nowe miejsce pracy.

 

Przedsięwzięcie przyczyni się do podniesienia konkurencyjności Wnioskodawcy i ograniczenia negatywnych skutków pandemii COVID-19.

 

 

Nowa oferta wdrożona w wyniku realizacji projektu

 

 

 

 

 

 

Wydatki kwalifikowane: 390 844,40 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 332 217,74 PLN

Termin realizacji: 2020-09-01 do 31-12-2021